Samenstellen jaarrekening

De jaarrekening is het eindproduct van de financiële zaken van het afgelopen boekjaar.

De gevoerde financiële administratie is de grondslag voor de jaarrekening. Tijdens de bespreking van het rapport kan ik u inzicht geven in de resultaatontwikkeling en u wijzen op belangrijke posten.

Iedere ondernemer is verplicht om jaarcijfers op te stellen om deze aan de belastingdienst te kunnen overleggen. Daarnaast kunnen banken, Kamer van Koophandel en overige betrokken partijen inzage in deze cijfers vragen.